www.sun.mv

SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world


www.sun.mv website used 83 characters long SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world as the title.
Determined 98 characters as the site description( Sun Online latest news, top stories, breaking news and updates from Maldives and around the world. ). This length must be 200 characters or less.
You have used 13 keywords. You should pay much attention to the number of keywords.
It runs on sun.mv nginx/1.6.2 server hosted at 54.193.29.9 ip address.
Using html5 as the html version, sun.mv preferred style,css as the coding.

Web Site İnformation for sun.mv

 • Site Title : SunOnline: Latest news, photos, videos and updates of Maldives and around the world
 • Keywords : breaking news,business,education,entertainment,Maldives,Maldives News,Maldives Politics,Maldives Presidential Elections 2013,maldives resorts,news,sports,technology,travel
 • Charset : utf-8
 • Extension : mv
 • Site Language : dv
 • Site Code Types : style,css
 • Html Version : html5
 • Not Recommended Tags :
 • Site Host : sun.mv
 • Site Server : nginx/1.6.2
 • Ip Address : 54.193.29.9

Statistics of Analytics

Browser Statistics

Which Browsers send more visitors to sun.mv

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Chrome59.66 %92.12 %52.61 %75.27 %1.22 %00:01:10
Safari11.51 %86.94 %11.43 %70.25 %1.69 %00:01:19
Firefox7.03 %90.25 %7.19 %81.69 %1.50 %00:01:23
UC Browser4.74 %80.21 %7.01 %79.03 %1.20 %00:00:54
Opera Mini4.52 %91.62 %4.54 %77.33 %1.62 %00:00:57
Android Browser3.97 %91.96 %3.86 %76.70 %1.66 %00:01:18
Internet Explorer2.89 %90.98 %2.79 %81.80 %1.78 %00:01:20
Opera2.11 %83.31 %2.00 %83.89 %1.53 %00:00:56
Edge1.71 %93.23 %1.60 %80.75 %1.54 %00:00:55
YaBrowser1.30 %83.02 %1.09 %84.60 %1.71 %00:01:01

Mobile Devices Statistics

Which mobile devices are being used more often for sun.mv

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Apple iPhone16.88 %88.94 %15.23 %77.91 %1.62 %00:01:01
Apple iPad8.81 %90.36 %8.67 %73.74 %1.50 %00:01:02
Samsung Galaxy7.22 %86.34 %9.16 %79.12 %1.72 %00:01:16
Google Nexus6.97 %92.02 %9.21 %71.53 %1.61 %00:01:06
Motorola7.53 %88.35 %6.49 %76.31 %1.36 %00:01:04
Spice6.36 %92.74 %7.19 %80.11 %1.16 %00:00:58

Mobile Overview Statistics

From which platform more visitors are coming

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Mobile67.59 %92.04 %50.08 %78.92 %1.65 %00:01:00
Desktop56.90 %91.39 %43.30 %81.85 %1.61 %00:01:00
Tablet25.30 %93.93 %35.59 %84.64 %1.47 %00:00:58

Location Statistics

Visitor rates from Countries

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
United States34.50 %86.70 %34.44 %74.73 %1.67 %00:01:02
India11.38 %88.27 %14.78 %80.92 %1.44 %00:01:15
United Kingdom16.46 %80.41 %10.18 %84.50 %1.22 %00:01:17
Brazil14.85 %81.84 %15.44 %79.96 %1.65 %00:01:22
Canada12.71 %89.26 %12.43 %83.35 %1.58 %00:01:06
Indonesia9.75 %81.82 %10.68 %72.19 %1.54 %00:00:57
Germany15.05 %92.59 %9.00 %82.76 %1.29 %00:01:28
France7.71 %85.99 %10.62 %70.67 %1.66 %00:01:24
Mexico5.39 %89.06 %7.86 %73.69 %1.62 %00:01:28
Russia4.93 %81.11 %8.93 %71.77 %1.79 %00:01:22

Language Statistics

Display rate by Language

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
en-us49.79 %90.61 %48.61 %71.36 %1.11 %00:01:06
en-gb11.44 %80.31 %14.70 %82.14 %1.56 %00:01:24
en8.14 %82.60 %9.56 %78.86 %1.27 %00:00:58
fr8.56 %82.11 %10.29 %71.71 %1.31 %00:01:12
ru8.07 %85.62 %7.55 %77.71 %1.46 %00:01:18

Html Attributes Statistics

Statistics of Html Attributes

Html attributes and total usage

Attributes Using Count

Ip Address Statistics

Information About IP Address

Ip54.193.29.9
Country codeUS
Country nameUnited States
Region codeCA
Region nameCalifornia
CitySan Jose
Zip code95141
Time zoneAmerica/Los Angeles
Latitude37.3394
Longitude-121.895
Metro code807

Response Headers

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

Cache-Controlno-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Connectionkeep-alive
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateThu, 25 Aug 2016 07:05:30 GMT
ExpiresThu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT

H Tags

Site Html H Tags

Using H Tags and Total usage

h2
h318 ކޮލެޖަކާ އެކު ގްލޯނެޓު އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ ފަށައިފި
ހައްޖުވެރިން ފުރަން ފެށުން
ނުރަައްްކާތެރި ލޯބި
ރުހޭތޯކަލާ
ރިސޯޓުތަކުން އުކާލާ ކައްކާ ތެޔޮ، ކަންމަތީ ހޮޓާތަކަށް!؟
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އާކިޓެކްޓެއް ހޯދަނީ
ކޮމަންވެލްތުން ޖޭއެސްސީއަށް ގާނޫނީ ލަފާދާރެއް ހަމަޖައްސަނީ
ކޮޓެޖް
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް އޮކްޓޫބަރު މަހު ނިއު ދިއްލީގައި
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު: އީގަލްސް - ޓިސީ
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު: ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ - މާޒިޔާ
ވަގު ޓިކެޓު ގިނަވެ ހައްގުވެރިންނަށް ޑޮލަރު ނުލިބިފައި!
މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި)
ދުވަސްވީ މީހާ ވެއްޓުނީތަ؟ ނޫނީ ފުންމާލީތަ؟
ލިވަޕޫލުން މާނޭ ގަތީ އޭނާގެ ފެންވަރު އެނގޭތީ: ކްލޮޕް
ގެނބިގެންް ނުދަނީސްް
ގައްދޫ ސްކޫލުގައި އަލީކަލޭފާނު އެވޯޑު ތައާރަފްކޮށްފި
ގާތުންދިނުން: ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ދެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ހަދިޔާ
ސިޓީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ޖާގަ ހޯދައިފި
ޑރ. ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޙަމީދު
ޑިއޭގޯ ގާސިއާ އިން ދިވެހިންނަށް ބޮޑު އިބުރަތެއް!
ޓީސީއާއި ވެލެންސިއާގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ